Copyright © Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Customer Focussed Management.GoudenOor erkenning.Over Vedas.
Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.
Vedas Quality (hierna: Vedas Quality) behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Vedas Quality behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Vedas Quality geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt 'in de staat waarin het zich bevindt' en 'zoals beschikbaar'. Vedas Quality wijst nadrukkelijk elke garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. Vedas Quality geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Vedas Quality geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Vedas Quality vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
In geen geval is Vedas Quality aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Vedas Quality in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.
Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Vedas Quality. Vedas Quality is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Vedas Quality heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Vedas Quality de inhoud van die website zou onderschrijven.
Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto's) behoren toe aan Vedas Quality of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vedas Quality is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.
Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de website ('Gebruikersmateriaal') zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk het eigendom van Vedas Quality worden. Ons privacybeleid zoals opgenomen op deze website zal op gebruikersmateriaal van toepassing zijn. Vedas Quality mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, waar dan ook ter wereld gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. U aanvaardt dat de rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd is terzake enig geschil voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze gebruiksvoorwaarden en/of de website met dien verstande dat de exclusiviteit niet geldt voor geschillen die door Vedas Quality voor de rechter worden gebracht.
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de ons Privacybeleid.
Indien u een vraag of klacht heeft, dan kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de contact pagina.

Privacybeleid
Vedas Quality heet u welkom! Deze site is eigendom van Vedas Quality en richt zich tot een Nederlands publiek. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze Internet site. Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop informatie die u verstrekt via deze site wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven. Wij adviseren u om de tekst van dit privacy beleid geheel te lezen voordat u informatie verstrekt via deze site.

Uw instemming
Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacy beleid. Telkens als u informatie verstrekt via deze site stemt u in met het verzamelen, gebruik en vrijgeven van die informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Actieve informatievergaring
Zoals veel web sites verzamelt deze site op actieve wijze informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail of enquêteformulieren. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). Wij gebruiken deze informatie slechts voor het aangegeven doel en voor onze eigen activiteiten. Deze gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt.

Passieve informatievergaring
Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie op passieve wijze worden verzameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals Internet Protocol-adressen, 'cookies', Internet labels en navigatiegegevens. Deze site maakt gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider teneinde u toegang te verlenen tot het Internet. Algemeen wordt aanvaard dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat omdat een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie te verzamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren.

Een cookie is een stuk informatie dat een website naar uw webbrowser stuurt om de site in de toekomst in staat te stellen bepaalde informatie en voorkeuren van eerdere bezoeken te herinneren. Session cookies zijn tijdelijke cookies die gewist worden zodra u uw webbrowser verlaat of uw computer uitzet. Session cookies worden gebruikt om het navigeren op web sites te verbeteren en om statistische informatie in te zamelen. Deze site gebruikt session cookies. Persistent cookies zijn blijvende cookies die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en daar blijven tenzij u deze cookies uitwist. Blijvende cookies worden gebruikt met het oog op het opnieuw oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden), om te achterhalen welke onderdelen van de website bezoekers het meest waardevol vinden en het aanpassen van de website aan uw voorkeuren. Deze site gebruikt geen persistent cookies.

Navigatiegegevens (log files, server logs en clickstream data) worden gebruikt voor systeembeheer, om de inhoud van de site te verbeteren, voor marktonderzoek en om informatie aan de bezoeker te verstrekken. Deze site maakt gebruik van navigatiegegevens.

Gebruik en doorgifte van informatie
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u via deze site verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan uw voorkeuren aan te passen, om op uw verzoek informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten en voor de doeleinden die in dit privacy beleid worden vermeld. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gecombineerd met informatie die op actieve wijze via deze site wordt ingezameld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de plaats waar de informatie wordt ingezameld. Uw persoonsgegevens zullen door ons niet aan derden worden verstrekt. Door uw persoonsgegevens te verstrekken via deze site, stemt u in met de beschreven wijzen van doorgifte in overeenstemming met dit privacy beleid. Tenslotte kunnen wij op elke mogelijke wijze gebruik maken van alle niet-persoonsgebonden informatie die via deze site wordt ingezameld.

Beveiliging
We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van persoonsgegevens naar onze site te beschermen, alsook om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, verandering of vernietiging. Wij merken op dat handelingen over het internet nooit 100 % veilig of storingsvrij zijn, inbegrepen het zenden van e-mails van en naar deze site. U dient zorgvuldig te bepalen welke informatie u naar ons zendt via e-mail.

Verbindingen naar andere web sites
Deze site kan verbindingen ('links') of verwijzingen naar andere websites bevatten. Wij merken op dat we geen controle uitoefenen over deze websites en dat ons privacy beleid niet van toepassing is op deze websites. Het is verstandig, telkens wanneer u een website bezoekt, het privacy beleid van de betreffende website te raadplegen.

Contact opnemen
Indien u een vraag of klacht heeft, dan kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de contact pagina.

Wijzigingen
Wij merken op dat ons privacybeleid onderhevig kan zijn aan wijzigingen. U vindt steeds de actuele tekst van ons privacy beleid op onze site. Wij raden u aan ons privacy beleid op regelmatige tijdstippen te consulteren, in het bijzonder voordat u persoonsgegevens via deze site overweegt te verstrekken.