Copyright © Certificatie in de Zorg. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Over ons.Model Zorg & Welzijn.Contact.
Certificatie
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.
Certificatie in de Zorg (hierna: Certificatie in de Zorg) behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Certificatie in de Zorg behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Certificatie in de Zorg geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt 'in de staat waarin het zich bevindt' en 'zoals beschikbaar'. Certificatie in de Zorg wijst nadrukkelijk elke garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. Certificatie in de Zorg geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Certificatie in de Zorg geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Certificatie in de Zorg vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
In geen geval is Certificatie in de Zorg aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Certificatie in de Zorg in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.
Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Certificatie in de Zorg. Certificatie in de Zorg is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Certificatie in de Zorg heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Certificatie in de Zorg de inhoud van die website zou onderschrijven.
Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto's) behoren toe aan Certificatie in de Zorg of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Certificatie in de Zorg is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.
Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de website ('Gebruikersmateriaal') zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk het eigendom van Certificatie in de Zorg worden. Ons Privacybeleid zoals opgenomen op deze website zal op Gebruikersmateriaal van toepassing zijn. Certificatie in de Zorg mag Gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, waar dan ook ter wereld gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. U aanvaardt dat de rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd is terzake enig geschil voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze gebruiksvoorwaarden en/of de website met dien verstande dat de exclusiviteit niet geldt voor geschillen die door Certificatie in de Zorg voor de rechter worden gebracht.
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de ons Privacybeleid.
Indien u een vraag of klacht heeft, dan kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de contact pagina.
Gebruiksvoorwaarden