Copyright © Certificatie in de Zorg. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Over ons.Model Zorg & Welzijn.Contact.
Goed certificatie onderzoek moet leiden tot een gerechtvaardigd vertrouwen dat de onderzochte organisatie daadwerkelijk kwaliteit levert en voldoet aan de gestelde eisen. Het certificaat dat aan een organisatie verstrekt is, moet klanten en derden het vertrouwen geven dat ze te maken hebben met een betrouwbare organisatie die aangegane verplichtingen na komt en die zichzelf door ontwikkelt (streeft naar continue verbetering).

Certificatie in de Zorg geeft alleen certificaten af aan organisaties die bewezen hebben dit vertrouwen waard te zijn. Wij geven deze certificaten af op basis van onderzoek, uitgevoerd door professionele, bevoegde en bekwame auditoren en sectordeskundigen.

Wij onderschrijven en hanteren de eisen en uitgangspunten van NEN17021 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (ISO/IEC 17021 <geldende versie>). In deze norm zijn eisen gesteld aan onder andere: onpartijdigheid, vertrouwelijkheid, samenstelling van het auditteam, kwalificaties van het auditteam, het uitbesteden van activiteiten en klachtenafhandeling.

Verder hanteren wij NEN19011 <geldende versie> Richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteits- en/of
milieumanagementsysteemaudits. Hier in zijn richtlijnen opgenomen het auditprogramma, samenstelling van het auditteam, auditactiviteiten en de rapportage.

Tenslotte onderschrijven wij eventuele keurmerk specifieke eisen die aan Certificerende Instellingen gesteld worden, zolang deze niet dienen om de eigen markt (van het keurmerk) te beschermen.

Wij hebben bij het voldoen aan eisen altijd het belang van onze klanten (en uiteraard onze visie) in het oog. Om die reden hebben wij servicenormen ontwikkeld, zie onze kwaliteitsgaranties, waar belanghebbenden ons ten alle tijden aan mogen houden. Vanaf verslagjaar 2010 zal Certificatie in de Zorg een jaarverslag publiceren waarin ze verantwoording aflegt over haar activiteiten en de mate waarin aan alle kwaliteitsgaranties is voldaan.

Belanghebbenden die menen dat ten onrechte een certificaat is verstrekt kunnen een klacht indienen. Hiervoor staan alle kanalen open (telefoon, email, mondeling) en zijn al onze medewerkers toegankelijk. Klachten worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De indiener wordt geïnformeerd over de status en voortgang van de klachtafhandeling en wordt, indien deze belanghebbende is, geïnformeerd over de uitkomst. Klachten kunnen aanleiding geven tot extra audits en/of extra audittijd tijdens het eerst volgende onderzoek.
Onafhankelijkheid & toezicht

Onze visie

Onze werkwijze

Voor welke organisaties?

Onafhankelijkheid

&

Toezicht